NTUGeo

理學院

臺大

週三, 17 一月 2024 09:50

[徵才] 高雄市立瑞祥高級中學徵求代課教師

地點:高雄市立瑞祥高級中學高中部

節數:每週合計19節課

  1. 高一 4個班各2節=8節
  2. 高二 5個班各1節=5節
  3. 高二探究與實作3個班各2節課=6節

聘期:2/16起,預計至6/4止

歡迎有意者與本校教學組聯繫。

電話:07-8152271轉110 朱主任
                              120 薛組長
                              152 盧小姐